Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Niezależnie od tego, czy jesteś firmą ubezpieczeniową czy konsumentem, istnieją trzy główne tematy, które powinieneś zrozumieć: Underwriting, Claims i Loss Handling. Im lepiej zrozumiesz te trzy tematy, tym lepiej będziesz mógł poruszać się w branży ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie majątkowe/rzeczowe

Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem firmy, czy osobą prywatną, ubezpieczenie majątkowe/rzeczowe jest jednym z najważniejszych produktów, jakie możesz posiadać. Pomaga ono chronić Twój majątek i przyszłość finansową Twojej rodziny. Zapewnia również ochronę przed odpowiedzialnością, która chroni Cię przed pozwami sądowymi, które mogą wyniknąć z wypadku.

Ubezpieczenie majątkowe i wypadkowe to rodzaj kompleksowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Chroni Cię przed stratami związanymi z fizycznym uszkodzeniem lub kradzieżą mienia, a także obrażeniami osób trzecich. W zależności od sytuacji, limit polisy będzie się różnił.

Branża ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych jest ściśle regulowana. Ubezpieczyciele są zobowiązani do przestrzegania wytycznych i przepisów ustanowionych przez ich stan – cytat ten jest kreacją autorów portalu beautymagazine.com.pl. W Stanach Zjednoczonych ubezpieczyciele majątkowi i wypadkowi są regulowani przez Krajowe Stowarzyszenie Komisarzy Ubezpieczeniowych (NAIC). NAIC koordynuje wysiłki zmierzające do objęcia ubezpieczeniem aktów terroryzmu. Pomaga również innym grupom w tworzeniu dokumentów skierowanych do konsumentów.

Organizacja wspierająca przemysł ubezpieczeniowy, promująca konkurencyjny rynek ubezpieczeniowy. Świadczy również usługi legislacyjne i promocyjne. Pomaga także w zmniejszaniu strat z tytułu wypadków drogowych i zagrożeń naturalnych.

Organizacja wspierająca przemysł ubezpieczeniowy współpracuje również z Biurem TRIP Departamentu Skarbu USA. Biuro TRIP koordynuje wysiłki zmierzające do objęcia ubezpieczeniem aktów terroryzmu.

Ubezpieczyciele majątkowi/casualty odnotowali wzrost przychodów netto w pierwszej połowie 2018 r. Ubezpieczyciele cieszyli się zyskiem underwritingowym netto w wysokości 6 mld USD. Ponadto składka przypisana netto wzrosła o 13,3 proc. Było to spowodowane zwiększonymi dochodami z inwestycji oraz wzrostem gospodarki.

Członkowie American Property Casualty Insurance Association reprezentują wszystkie wielkości i regiony. Ich misją jest ochrona rodzin, firm i społeczności. Promują również zasady dobrych regulacji ubezpieczeniowych wśród decydentów. Są proaktywnym liderem myśli branżowej. Ich zespoły rzecznicze działają we wszystkich 50 stanach.

Ubezpieczyciele majątkowi/rzeczowi są jedną z najbardziej regulowanych branż w Stanach Zjednoczonych.

American Property Casualty Insurance Association (APCIA) jest największym krajowym stowarzyszeniem handlowym dla ubezpieczycieli. APCIA działa na rzecz ochrony rodzin, firm, społeczności i wszystkich struktur w USA. Jest to organizacja o 150-letniej tradycji, która nadal jest proaktywnym liderem w branży ubezpieczeniowej.

Underwriting

Historycznie, underwriting był kluczową funkcją świata finansów. Pomaga ono ustalić uczciwą cenę za ryzyko, co pomaga w tworzeniu rynku papierów wartościowych. Pomaga również zmniejszyć ogólne ryzyko kosztownych roszczeń.

Istnieje kilka czynników, które underwriterzy wykorzystują do podjęcia decyzji, czy dana transakcja jest warta kontynuacji. Do najważniejszych należy rejestr strat z przeszłości. Dobrze jest również przyjrzeć się wszelkim nowym regulacjom, ponieważ będą one narzucać nowe zasady.

Inną dobrą praktyką underwritingową jest stosowanie klasyfikacji. Klasyfikacje te pomogą underwriterom zdecydować, czy dana polisa będzie opłacalna dla ubezpieczyciela w dłuższym okresie czasu. Ważne jest, aby pamiętać, że każda struktura stawek rozważa konkretną klasę ryzyka. Należy również pamiętać, że na każdą strukturę stawek będą miały wpływ zmiany w lokalizacji ryzyka.

Niektóre firmy wykorzystają klasyfikacje, aby zdecydować, czy wnioskodawcy mieli wypadek w ciągu ostatnich dwóch lat. Ten rodzaj decyzji nie jest jednak pozbawiony wad. Należy zauważyć, że metoda ta będzie skutkować znaczną dyskryminacją geograficzną.

Proces underwritingu obejmuje również badanie historii finansowej wnioskodawcy. Subemitent powinien przejrzeć historię kredytową wnioskodawcy i określić, czy będzie on w stanie spłacić pożyczkę. Ponadto, underwriter powinien ocenić, czy wnioskodawca posiada niezbędne aktywa i dochody do pokrycia kosztów pożyczki.

Innym czynnikiem, z którego korzystają underwriterzy jest zawód wnioskodawcy. Często zawód jest używany do określenia, czy wnioskodawca może być kwalifikowanym ryzykiem. Jednak nie jest to najważniejszy czynnik.

Inną użyteczną zasadą jest to, że zapis przeszłych strat jest ważniejszy niż zapis ostatnich strat. Dzieje się tak dlatego, że zapis przeszłych strat jest rzeczowy, podczas gdy niedawna strata może być interpretowana jako brak problemu.

Wreszcie, to nie jest dobry pomysł, aby underwrite dla niskiej wartości domu. Byłoby lepiej, gdybyś zabezpieczył rynek dla takiego domu.

Underwriting jest złożonym procesem i wymaga poziomu inteligencji, aby zapewnić, że polityka jest w najlepszym interesie ubezpieczyciela i ubezpieczającego. Underwriterzy powinni wykorzystywać wszystkie informacje, które posiadają, aby podjąć dobrą decyzję.

Ryzyko wspólne lub łączone

Do zarządzania ryzykiem wspólnym lub łączonym stosuje się kilka podejść. Należą do nich: samoubezpieczenie, pomoc wzajemna i risk-pooling. Systemy te mają różne cechy, ale posiadają szereg wspólnych cech.

Wspólną cechą tych systemów jest zdolność do zmniejszenia synchroniczności szoków. Osiąga się to poprzez wykorzystanie zróżnicowanych sieci. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko wystąpienia katastrof w danym społeczeństwie. Co więcej, zwiększa również odporność u jednostek. Dodatkowo zwiększa produktywność.

Jednakże systemy te mogą również zawieść. Może się tak stać, gdy zasoby są niewystarczające do zaspokojenia podstawowych potrzeb. Ponadto mogą stać się nieskuteczne, gdy skala sieci nie jest wystarczająco duża, aby pomieścić synchroniczne wstrząsy.

Kilka społeczeństw posiada nieformalne lub formalne pule ryzyka. Na przykład w Stanach Zjednoczonych organizacje braterskie zapewniają ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia chorobowe. Podobnie w Tanzanii istnieją ministerstwa dzielenia się opieką zdrowotną. Są to ubezpieczyciele należący do grupy, którzy łączą ryzyko ubezpieczonych. Zgadzają się również na wzajemne pokrywanie kosztów leczenia.

W Stanach Zjednoczonych risk pooling jest również stosowany w dobrowolnych pulach ryzyka wśród młodych graczy w baseball. Systemy te pomagają egzekwować pulę ryzyka poprzez monitorowanie przyszłych dochodów uczestników. Pomaga to w zapobieganiu oszustwom.

Systemy risk-pooling mogą również chronić przed niespodziewanymi stratami w nowoczesnych, rozwiniętych finansowo społeczeństwach. W szczególności mogą być wykorzystywane do łagodzenia bodźców regulacyjnych, które zniechęcają ludzi do wybierania opcji wysokiego ryzyka. Można je jednak również wykorzystać do uniknięcia bodźców regulacyjnych, które zachęcają ludzi do podejmowania niepotrzebnego ryzyka.

W ostatnich dziesięcioleciach duży zbiór badań koncentrował się na systemach risk-pooling. Przyniosły one liczne spostrzeżenia dotyczące sukcesu i porażki tych systemów. Ponadto powstało wiele publikacji naukowych.

Trudno jest określić ilościowo związek między składkami a ryzykiem. Istnieją jednak dowody, że wysokość uśredniania wydaje się być wysoka. Wydaje się to być trudne do pogodzenia z racjonalnym zachowaniem maksymalizującym zysk świadomych ubezpieczycieli.

Aby systemy poolingu ryzyka były skuteczne, uczestnicy powinni przestrzegać zestawu zasad. Powinni zgodzić się na korzystanie z puli tylko wtedy, gdy mogą przewidzieć nieprzewidywalne potrzeby. Ponadto nie powinni być zobowiązani do spłacania innych.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *